امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
24,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پس از ظهور اسلام، ایرانیان با الهام از طب قرآنی و آموزه های پیشوایان دینی خود و با تکیه بر تجارب چند هزار ساله طب ایرانی توانستند دانش پزشکی را ارتقاء داده و در آن مهارت یابند و موانع پیشرفت را از سر راه خود بردارند. این طبیبان به سرعت توانستند، علم طب را متحول ساخته و قرن ها سمت استادی خود را بر جهان حفظ نمایند.
در این راستا غربی ها تألیفات علمی مهمی منتشر کرده اند که متأسفانه به علت فاصله علمی که بین طب ایرانی و غربی افتاده و بسیاری از این علوم به کژراهه رفته است. کتاب ویژگی های طب اسلامی - ایرانی این اسرار مکتوم را بر ملا می سازد و به ما می گوید که تمدن اسلامی زیر بنای .....
صفحات کتاب :
135
کنگره :
R128/3‫‭‫‬‭/د4و9 1394
دیویی :
‫‬‭‭‭610/917671
کتابشناسی ملی :
3255950
شابک :
978-600-7633-09-0‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ویژگی های طب اسلامی-ایرانی