امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
همان طور که روزگاری دین مهم ترین مسئلة مدرنیته بوده است، مدرنیته نیز مهم ترین مسئلة ادیان در این روزگار است . اگر مدرنیته توانسته بود آن مسئله را در دورانِ شادابی اش حل کند و دین را از پیشِ رو بردارد، امروزه دین در جایگاه و موقعیتی نبود که بتواند از مدرنیته به مثابة مهم ترین مسئلة خویش یاد کند. دین و مدرنیته هنوز برای هم یک مسئله اند و مسئله ساز. مسئله بودن و مسئله آفرینی هایِ دین و مدرنیته برای هم بدان روست که هر دو یک کلِ تام و یکپارچه را تشکیل می دهند و خواسته و ناخواسته، جای را بر دیگری تنگ می کنند. این ماجرا بدین نحو عمدتاً در موقعیت هایی به وقوع می پیوندد که دین و مدرنیته در آن به کامل ترین وضع و صورت ممکن ظاهر شده اند .رویارویی های خفیف تر مربوط به برهه ها و عرصه هایی است که یکی از آن دو به نفع دیگری از تمامت خویش دست شسته باشد.
صفحات کتاب :
629
کتابشناسی ملی :
3797944
شابک :
978-964-426-797-0
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه دین در زمانه و زمینه مدرن