امتیاز
5 / 2.8
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شخصی به اینجانب بدهکار است. علیه وی طرح دوی نمودم چون فاقد بنیه و گواه واجد شرایط هستم از دادگاه خواستم خوانده دعوی(بدهکار) قسم بخورد که به اینجانب بدهکار نیست ولی خوانده از ادای سوگند امتناع ورزید و اصرار می ورزد که اینجانب سوگند بخورم که طلبکارم. اگر اینجانب هم از ادای سوگند خودداری کنم طلب من چه می شود؟
با توجهبه ماده 273 قانون آئین دادرسی مدنی، ... اگر از قسم خوردن امناع ورزید ادعای شما باطل و طلب شما ساقد خواهد شد.
سفته ای دارم که مهلت سر رسید ان منقضی شده است و سته در نزد اینجانب مانده است. برای وصول مبلغ آن چکار باید بکنم؟...
چون از سر رسید سفته گذشته است نمی توان آن را واخواست کرد و ... بلکه تنها به عنوان یک برگ مدرک مطلب شما و سند عدی در محکمه تلقی می گردد و شما با تقدیم دادخواست می توانید ...
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
105
کنگره :
‫‭‬‭kMH1787‫‬‭/س8ص4 1386
دیویی :
‫‭347/55077
کتابشناسی ملی :
1114431
شابک :
978-964-277-906-2‬

کتاب های مشابه 100سوال قضایی