امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در این کتاب افکار مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرد و در واقع راه حلهای بازاریابی برمبنای خواست و رضایت مشتری مد نظر قرار می گیرد.

کتاب های مشابه مشتریان چگونه فکر می کنند