امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
در این نمایشنامه راه حلهای نبرد برای پیشرفت شغلی و پرهیز از نزاع و کشمکش به خوبی ارائه شده است.

کتاب های مشابه گسترش ویژگی های فردی