امتیاز
5 / 2.5
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
برگرفته از کتاب Growing your Company Leader نوشته رابرت ام والمر و جی ا. کاندر
توسعه توانمندی های مدیران و پرورش جانشین برای هریک از مدیران و کارکنان در راستای بهبود وضعیت هرسازمان و جلوگیری از آسیبهای احتمالی خروج کارکنان

کتاب های مشابه جانشین پروری