کتاب رام کردن شیرها صوتی

جذب افراد بانفوذ سازمان ها

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
کارکردن ساده تر با پیمانکاران، مشتریان و مدیران، با شناخت بهتر و جذب شیرهای سازمانها یعنی افراد با نفوذ و مهم در هر سازمانی ممکن خواهد بود.

کتاب های مشابه رام کردن شیرها