امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
این کتاب در مورد مردی است چند بعدی، که میراث او شور و عشق لایزالش در راه رفاه دیگران است. در این کتاب شماری از زنان و مردان در مورد چگونگی تأثیرگذاری ماندلا بر زندگی خود سخن ﻣﻲگویند و بدینوسیله خصوصیاتی را که ماندلا را به یکی از بزرﮒترین انسانﻫﺎی زمانهﻱ ما تبدیل کرده، با ما در میان ﻣﻲگذارند. این اشخاص توضیح ﻣﻲدهندکه او تنها با انجام کارهای خیلی معمولی توانسته چنین تأثیرگذار باشد. عصارهﻱ این کتاب چند ویژگی کلیدی است خاص رهبری داهیانه.
بیشتر وقایع این کتاب مربوط به زنان و مردان کاملاً معمولی است. تعدادی هم از طریق روزنامهﻫﺎ و مجلات و تلویزیون جمع آوری شدهﺍند. این که این وقایع همان گونه که شرح داده ﻣﻲشوند اتفاق افتاده یا نه، چندان مهم نیست. آنچه مهم است این است که راویان همه تلاش ﻣﻲکنند پدیدهﻯ مادیبا را تعریف کنند. این داستانﻫﺎ راهی است برای فهم آنچه که ماندلا به جهان آموخته است و ارزش آنها در الهام بخش بودﻥشان برای کسانی است که بدانﻫﺎ گوش ﻣﻲسپارند.
مارتین کالونگا باندا انگشت روی یکی از بهترین رهبران جهان معاصر گذاشته است. او با نقل یک سری داستان به ما کمک ﻣﻲکند که ویژگیﻫﺎی کلیدی رهبری را دریابیم. رهبران در حوزهﻫﺎی تجارت، حکومت و سایر زمینهﻫﺎ این کتاب را منبع مهم و عملی بصیرت، الهام و آگاهی خواهند یافت.
اولیوراف . ویلیامز، استاد مرکز اخلاقیات در تجارت، دانشگاه نتردام، استاد میهمان در دانشگاهﻫﺎی کیپ تاون و استلنبوش

نلسون ماندلا هر چند به افسانه ﻣﻲماند، اما مردی از جنس گوشت و خون است. این داستانﻫﺎ نگاهی تازه، واقعی و باشکوه به مقولهﻱ رهبری دارد. کالونگا با بازگویی این داستانﻫﺎی ناب افریقایی، عنصر رهبری را روشنایی ﻣﻲبخشد و برای رهبران در جای جای عالم بصیرت به ارمغان ﻣﻲآورد.
پلی کرتیس، مدیر برنامهﻱ صنعت دانشگاه کمبریج
کتابشناسی ملی :
2072143
شابک :
978-964-313-689-5
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
118
کنگره :
‫‬‮‭HM1261‫‬‭/ک2ر9 1389
دیویی :
‫‬‮‭303/34

کتاب های مشابه رهبری به شیوه مادیبا