امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مدیریت مشارکتی به عنوان یکی ازشیوه های مؤثرمدیریت یادشده است زیرابراساس ان برشأن ومقام انسان توجه و تأکیدمی شود از میزان تعارضات و برخوردها کاسته شده، میزان توقعات بی مورد و تقاضاهای غیر معقول کاهش می یابدافزایش بهره وری،تقویت روح ابتکار و حس مسئولیت درکارکنان،استفادهبیشترازتجارب عملی کارکنان،ایجادمحیط منضبط،تقلیل میزان سوءظن هاوتنش هاوشکایت مربوط به کار و ایجادامنیت خاطر در کارکنان و برقراری صلح وارامش بیشتردرمحیط کارمی شود.
صفحات کتاب :
16
کنگره :
HD37‭‬ ‭/ف2‫‭‮الف‬73 1388
دیویی :
658/007
کتابشناسی ملی :
1975558
شابک :
978-964-455-009-6
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه خلاصه کتاب مباحث ویژه در مدیریت دولتی