امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
چگونه باید با کشمکشهای ایجاد شده میان مدیران ارشد سازمان ایستاد، چرا مدیران ارشد رودروی یکدیگر قرار می گیرند و ...

کتاب های مشابه برخورد بزرگان