امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
برگرفته از کتاب "اخلاق حرفه ای" نوشته احد فرامرز قراملکی
به حقایق پنهانی در روابط سازمانی و اخلاق حرفه ای اشاره می کند که در عین ملموس بودن پنهان بنظر می رسند.

کتاب های مشابه پیدا اما پنهان