امتیاز
5 / 5.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روابط کار
برگرفته از کتاب Working Relationship نوشته باب وال
ارتباطات کارکنان بسیار مهمتر از تحصیلات و مهارت موجب موفقیت کسب و کارها هستند و اغلب کارفرمایان فکر می کنند که کارکنان می دانند چگونه باید با هم ارتباط برقرار کنند، اما این امر واقعیت ندارد.

کتاب های مشابه روابط کاری