امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
این نمایشنامه به دنبال آموزش رفتار سازمانی صحیح در راستای موفقیت ارتباط و پیروزی در کسب و کار است.

کتاب های مشابه رهبری در سازمانها