امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,000
نظر شما چیست؟
بهره‌گیری از مفاهیم عمیق قرآنی همراه با تدبر و تفکر همواره به عنوان یکی از ابزارهای نجات بشریت به ویژه مسلمانان بیان شده‌است این کتاب با تأکید بر این موضوع با طرح سؤالاتی از آیات سوره نساء به تفسیر و پاسخگویی به سؤالات احتمالی مطرح شده به صورت پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی پرداخته‌است.
... سوره نساء آیه 43:
مفهوم کلّی
«در این آیه چند حکم فقهی درباره شرایط نماز و حکم غسل و تیمّم را بیان می کند. ضمن این آیه چگونگی سیر تدریجی تحریم شراب بررسی می شود.»
لغت: سُکاری (سُکْرْ): جمع سَکران: مستان. غائِطْ: محل گود، گودال. لامَسْتُمْ (لَمْسْ) : لمس کردید، دست زدید و مراد از آن نزدیکی است. صعید: وجه الارض، روی زمین. تیمّم: در اصل به معنی قصد و در فقه به معنی تیمّم با خاک است...
صفحات کتاب :
64

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و دوم)