نظر شما چیست؟
نوشتار حاضر پیرامون معرفی و تحلیل یکی از مراتبِ بلند اهل عرفان و بررسی نوع نسبت آن با «دین» است. از مراتب و منازل سلوک عرفانی «حیرت» است . برخلاف معنای ظاهری آن که به معنای تشویش، جهل و سرگردانی است، در سلوک عرفانی به معنای راه یافتن و معرفت عالیه بوده و گاه برخی عرفا، لب عرفان را حیرت می دانند.
این پژوهش در دو فصل تنظیم شده است.
فصل اول آن که مهم ترین قسمت رساله است به تحلیل معنای حیرت از دیدگاه عرفایی است که در آثار خود از آن سخن رانده اند و به نظر می رسد که خود به این مقام دست یافته اند. این مقصد در مباحثی معانی و اقسام حیرت، نسبت عجز و حیرانی، تصویر عارف از حیرت و نسبت آن با راز و بررسی حیرت به عنوان وادی سلوک، مورد کاوش قرارگرفته است.
صفحات کتاب :
190
کنگره :
BP289/6‬‭/ص2د9 1395‬
دیویی :
297/84
کتابشناسی ملی :
4408109
شابک :
978-600-318-098-7‬‬
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه دین و حیرت