امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,400
نظر شما چیست؟
سیستم های جدید مراقبت تروما شامل یک رویکرد سازمان یافته به منظور تسهیل و هماهنگ سازی یک سیستم چند رشته ای برای حمایت از کسانی است که آسیب شدیدی را تجربه کرده اند.
لذا در این سیستم یک همکاری بین نهادی عمومی و خصوصی بوجود آمده که منجربه پنداشتن آسیب به عنوان مسئله سلامت و بهداشت جامعه می شود.
این سیستم دربرگیرنده طیفی از مراقبت هایی است که...
صفحات کتاب :
171
کنگره :
‫‬‭RD93‫‭/س8د2 1395
دیویی :
‫‬‭617/1
کتابشناسی ملی :
4285244
شابک :
‫‭978-600-369-049-3‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه دانش تکمیلی تروما برای جراحان عمومی