امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر که جلد سیزدهم از مجموعه کتاب‌های "پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصد و چهارده سؤال قرآنی" است، ضمن ذکر آیه‌های سوره آل‌عمران از جزء سوم قرآن و ترجمه و تفسیر مختصر هر آیه در ذیل آن، به بیان نکات مهم در آیه، طرح سؤالات مختلف و پاسخ‌های کوتاه و تفضیلی به آنها پرداخته است. مطالب کتاب در نه فصل و شامل آیه‌های ده تا چهل و یک سوره آل‌عمران است.
... آیه 10 تا 13 سوره آل عمران:
1 ـ کافران به جای تکیه بر رحمت الهی بر مال و اولاد خویش متّکی هستند.
2 ـ هشدار این آیه به کافران زمان پیامبر (ص) است که در مخالفت با پیامبر، از سیره فرعونیان پیروی می کردند.
3 ـ مجازات کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی، از سنّتهای خداوند است.
4 ـ الف ـ پیدا شدن روحیه گناه از خود گناه بدتر است.ب ـ تجربه گذشتگان بهترین درس است. ج ـ در طول تاریخ انبیاء و کفّار با هم درگیر بوده اند. د ـ...
5 ـ شکست نهایی کافران، از دیگر سنّت های الهی است...
صفحات کتاب :
78

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلدسیزدهم)