امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
چاپی:
0.0
خبرم کن
نسخه چاپی ناموجود است
67,000
15%
ت 56,950
نظر شما چیست؟
فرزند شما پنجساله شده است. حال دیگر در انجام بسیاری از امور عادی به خود متکی است. روند رشد که از بدو تولد تا چهارسالگی به سرعت شکل میگرفت، رو به کندی میگذارد. اکثر کودکان در پنجسالگی خیلی خوب صحبت میکنند و مهارتهایی را فرا میگیرند که آنها را برای ورود به مدرسه آماده میسازد. همچنین مهارت ارتباط با دیگران را به تدریج کسب میکنند که کمک میکند با کودکان دیگر به خوبی بازی کنند. هرچند در این سن آهنگ رشد، مانند زمانی که فرزندتان شروع به حرفزدن یا راهرفتن کرد، آنچنان مشهود نیست، اما کودک شما در تمام زمینهها همچنان به رشد خود ادامه میدهد. هدف این کتاب ارائه رهنمودهایی است تا شما به عنوان پدر و مادر بدانید که از کودک پنجساله خود چه انتظاری داشته باشید. همچنین برای مواجهه با تغییرات خاص این سن توصیههایی ارائه شده است. در فصل یک، تحت عنوان «رشد کودک پنجساله»، بر قابلیتهای فرزند شما تأکید میشود و رشد شناختی، زبانی، حرکتی، اجتماعی و عاطفی وی مورد توجه قرار میگیرد. هنگام مطالعه، توجه داشته باشید که آنچه در این بخش آمده، به عنوان رهنمود ارائه شده است.
صفحات کتاب :
148
دیویی :
649/123
شابک :
9789646181717
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه کلیدهای رفتار با کودک پنج ساله

با موفقیت اضافه شد
0