نظر شما چیست؟
گزینش و تصمیم و همچنین توضیحاتی در زمینه «تربیت» میتواند به شما کمک کند تا فرزندانی مستقل و مسئول داشته باشید که بتوانند حقایق را درک کنند و قدرت تشخیص و قضاوت کافی داشته باشند. شما با توضیح دادن به فرزند خود میتوانید به او کمک کنید که چگونه به نکتههای کوچک توجه کند و بفهمد که در چه زمانی و چرا باید به نکتههای بزرگ و مهم بپردازد. تربیت فرزندانتان به تصمیم و گزینش شما بستگی دارد و زمانی به بار مینشیند که اعتماد و محبت و درک متقابل وجود داشته باشد. امیدواریم این کتاب به شما کمک کند که گره پیوند خود را با فرزندتان محکمتر کنید. این کتاب به بسیاری از مسائل تربیتی که در بزرگ کردن فرزندتان با آنها روبهرو میشوید، خواهد پرداخت. از رهنمودهای این کتاب، در پیشگیری از بروز مشکلات تربیتی کودک خود بهره بگیرید و روشهای خود را بهگونهای تعدیل کنید که با فرهنگ، ارزشها و نیازهای ویژه شما و فرزندتان هماهنگ باشد. مطالب این کتاب را بهعنوان نقطه آغازی در تربیت و همسویی با کودکتان بنگرید و درباره پیشنهادها و مطالب آن، با دوستان خود گفتوگو کنید.
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
184
دیویی :
649/125
شابک :
9789646181106

کتاب های مشابه کلیدهای رویارویی با مشکلات رفتاری کودکان

با موفقیت اضافه شد
0