امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,150
نظر شما چیست؟
اگر کسی می آمد و به سرم دست می کشید، حتما می توانست جای دو تا شاخ را پیدا کند. باور کردنی نبود. فرمانده که آن جور با اخم و تخم به همه دستور می داد، چنان به این یک ذره بچه - عبدل را می گوییم - احترام می گذاشت که باید بودی و می دیدی.
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3136626
شابک :
978-600-175-556-9
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2385-1
صفحات کتاب :
238
کنگره :
‫PIR8055‭‬ ‭/ھ7‫‬‮‭ب3 1392

کتاب های مشابه بچه های کارون