کتاب لئوناردو دی کاپریو ستاره سینمای آمریکا

ترجمه همراه با متن انگلیسی

امتیاز
5 / 5.0
نظر شما چیست؟
His blue eyes are famous . Girls love his smile , and he has fans in a lot of countries . He's the star of the hit movies William Shakespeare's Romeo and Juliet and Titanic . But Leonardo DiCaprio wasn't always famous . In 1988 , he was only a boy with no money . He was in school , but he wasn't a good student . Why is he w a star ? This is Leo's story.
چشم های آبی اش مشهور است . دخترها عاشق لبخندهایش هستند و در کشورهای زیادی طرفدار دارد . او ستاره فیلم های موفق رمئو و ژولیت شکسپیر وتایتانیک است .اما لئوناردو دی کاپریو همیشه مشهور نبود . در سال 1988 او تنها پسر بچه فقیری بود . او دانش آموز مدرسه بود ، اما شاگرد خو بی نبود . چرا اکنون او یک ستاره است ؟ این داستان لئو است .
صفحات کتاب :
26
کنگره :
‫‭PN2287/‮د‬86‫‭‮ف‬4 1387
دیویی :
‫‬‬‭791/43028092
کتابشناسی ملی :
1544573
شابک :
978-600-90497-9-6
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه لئوناردو دی کاپریو ستاره سینمای آمریکا