امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
مردم ایران هنوز از بیماری جان فرسا و خانمان سوز تصو ف و صوفیگری که از هرنوع اعتیادی برای جوانان جامعه اسلامی ما خطرناکتر است رها نشد که بدام بیماری خطرناک تر از آن یعنی بهائیت گرفتار شد همان طور که تصوف ریشه در عقاید الحادی فلاسفه یونان قدیم دارد و میراث شوم دنیای رب النوعی ر ا بدوش می کشد بهائیت هم فرزند تصو ف و فرزند زاده فیلسوفان از خدا بی خبر است . این بار به جای زمرفه فیلسوفانه، نرم تنان زهر در کام یا مارصفتا ن ضد خدا رهبریت انسان های ناآگاه و اسیر وساوس شیطان را بدست دارند .
دشمنان قسم خورده اسلام یعنی امریکا و اسرائیل و اذناب آنان میداندار این فرقه ضد دین و الحادی هستند . همان کاری که اصل 4 ترومن در کشاورزی ایران کرد سموم بیماری را در داخل زمین های سالم و پاک کشورمان ترزیق کرد که بعد از گذشت سالیان متمادی هنوز زمین های ما مسموم است محصولات آن بیماری ز ا آلان رهبریت فرقه بهائیت را بدست گرفت تا جوانان ما را از د رون بپوساند و بتدریج خفه کّند .
معنویت فرقه کّند . معنویت را از مردم ایران بگیرد . بیتفاوتی نسبت به دین و خدا را رونق بخشد و اسلام را نابود کند همان کاری که با ترویج اعتیاد کرد جوانان را معتاد نمود تا قدر ت خلاّقه را از آنان بگیرد و بعد به زیر یوغ بندگی خود در آورد . برای مبارزه و مقابل با اهداف دشمنان اسلام باید جوانان ماهیت بهائیت را بشناسند و بفهمند چه دست ها ئی در تبلیغ و تشویق و ترویج این فرقه در کار است و بدانند این فرقه قبل از هرچیز ماهیت سیاسی دارد نه دینی و مذهبی، یک فرقه لائیک و سکولاریسم است چیزی جزبی دینی در چنته ندارد در آن صورت خواهید دانست که نباید به دنبال این هباء منثور رفت.
صفحات کتاب :
74
کنگره :
‫‬‮‭‭BP365‫‭/س8ب9 1389
دیویی :
‫‭297/564
کتابشناسی ملی :
2059388
شابک :
978-964-2779-35-2
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه بهایی چه می گوید