کتاب گناه شناسی pdf رایگان

ب‍ررس‍ی‌ آی‍ات‌ و روای‍ات‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ گ‍ن‍اه‌

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
دو باغ را کنار هم در نظر بگیرید که از نظر آب و هوا و نوع گیاهان و درختان یکسانند. باغبان یکی از آنها به آفات و آسیب‏ هایی که باغ را تهدید می‏کند توجه دارد، قهراً آن باغ از طراوت و شادابی و میوه و گل و شکوفه برخوردار است، ولی باغبان دیگر به آفات و آسیب‏ها یا توّجه ندارد و یا بی‏خبر است، در نتیجه باغی پژمرده و میوه ‏هایی کرم خورده خواهد داشت. انسان نیز چنین است، که اگر توجه به آفات روحی و جسمی خود نکند، عنصری وازده و خطرناک خواهد شد، ولی اگر با توجه و دقت مراقب خود باشد، فردی وارسته و شایسته خواهد گردید. آفات و آسیب‏ها در مورد انسان، همان عیوب و گناهان است که تمام انبیا و کتاب‏های آسمانی، بشر را از آلودگی به آن، بر حذر داشته‏ اند، و با هشدارها و تاکیدات خود انسان‏ها را به پاکی و اجتناب از گناه، دعوت نموده ‏اند.
صفحات کتاب :
282
کنگره :
‫‭‬‭‬‭‭BP225/6‫‬‮‭/ق4گ9 1377
دیویی :
‫‬‮‭‭297/464‬‬
کتابشناسی ملی :
‭م‌77-16598
شابک :
978-964-90402-9-5
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه گناه شناسی