امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
به اشتباهاتی که منجر به سقوط مدیر و در نهایت کسب و کار منجر می شود می پردازد.

کتاب های مشابه بهانه یا عمل بی فکر