کتاب کسی که پهلوی داداش جواد نشسته بود pdf

مجموعه داستان

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,200
نظر شما چیست؟
- به خدا مردی ﺑﻲغیرتﺗﺮ از تو پیدا ﻧﻤﻲشود. ﻣﻲگذاری زنت در خانهﻯ اجارهﺍی زندگی کند و صاحب خانه و نامحرمﻫﺎ سر از کارش درآورند. ای ﺑﻲعرضه!
در آن هنگام آقا مهدی رگﻫﺎی غیرتش به جوش آمده و در حالت عصبانیت شدید جواب داده بود:
- به تو نشان خواهم داد ﺑﻲعرضه کیست؟
و از همان روز فکر خرید یک خانه در ذهنش شکل گرفته بود. دیگر هر روز هنگام کار در این مورد فکر ﻣﻲکرد و حسابﻫﺎ و پسﺍندازها و همه چیز را بررسی ﻣﻰکرد. بالاخره به این نتیجه ...
شابک :
‫‬‭978-964-313-723-6
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
112
کنگره :
‫‬‭PIR8146 /ب923‫‬‭ک5 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3019480

کتاب های مشابه کسی که پهلوی داداش جواد نشسته بود