نظر شما چیست؟
در معنای لغوی قدرت، می‌توان برحسب آن‌چه در فرهنگ لغت آمده، به معانی زیر اشاره کرد:
قدرت یعنی «توانستن، توانایی داشتن، توانایی، نیرو، توانایی انجام کاری یا ترک آن».
قدرت در جای دیگر چنین معنا شده است: «صفتی است که تأثیر آن بر وفق اراده باشد؛ مبدأ قریبی است که افعال مختلف از آن صادر شود و مبدأ عبارت است از فاعل مؤثر و قریب، یعنی بدون واسطه؛ قوه‌ای که مستجمع شرائط تأثیر باشد و مرادف است با استطاعت». هم‌چنین قدرت به معنای سلطه و نفوذ، تحمیل اراده ...
صفحات کتاب :
336
کنگره :
‫‬‭JC330‫‭/‮الف‬33ر2 1390
دیویی :
‫‬‬‭303/3
کتابشناسی ملی :
2529632
شابک :
‫‬‮‭978-964-195-512-2
سال نشر :
1390
کد کتاب :
BP0286

کتاب های مشابه رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی