امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,500

نظر دیگران درباره از معراج برگشتگان

نظر شما چیست؟
در این نوشته صفا و صداقت زیادی موج می زند. نویسنده غالبا نقش خود را کمرنگ کرده و یاد یاران شهیدش را برجسته ساخته است. روحیه ی بسیجی تقریبا با همه ی جوانبش در اینجا منعکس است، و می شود فهمید که چگونه جوانهایی در کوره ی گداخته ی جبهه به چه جوهرهای درخشنده ای تبدیل می شده اند. ذکر خصوصیات موقع ها و حادثه ها و آدمها، تصویر باورنکردنی جنگ هشت ساله را تا حدود زیادی در برابر چشم آیندگان می گذارند.
سؤال من از خودم این است که آیا این از معراج گذشتگان چقدر می توانند آن حال و هوا را پس از سفر من الحق الی الخلق حفظ کنند و حتی درست بیاورند؟ و برای این مقصود عالی از دست ما چه کاری ساخته است؟ و چه کرده ایم؟ البته قصور یا تقصیر من و امثال من، نمی تواند تکلیف دشوار آنها را که خدا حجت خود را بر ایشان تمام کرده، از دوششان بردارد.
این کتاب با روح طنز و مزاحی که در همه جای آن گسترده است و به آن شیرینی و جاذبه ی ویژه ای بخشیده، از بسیاری کتابهای جبهه جالب تر و گیراتر است.
آن را در شب و روزهای منتهی به بیستم ماه رمضان 1412(71/1/5) خواندم.
«سید علی خامنه ای»
صفحات کتاب :
663

کتاب های مشابه از معراج برگشتگان

با موفقیت اضافه شد
0