مدیریت بر خود - لیست آثار

کتابچه اثر مرکب

دارن هاردی

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه قدرت لحظات

چیپ هیث

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه خودت را به فنا نده

گری جان بیشاپ

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه اتوبوس انرژی

جان گوردون

از 2,000 تا 3,000 تومان

اعتماد به نفس

سیدمجتبی حورائی

12,000 تومان

تمرکز فکر

سیدمجتبی حورائی

6,500 تومان

ارتباط موثر

سیدمجتبی حورائی

11,000 تومان